SYMBTOMY – nový death old school death metal na českej scéne!

Old school death metalu nie je nikdy dosť. SYMBTOMY je old-school death metalová formácia, ktorej základný kameň položil Dejvy zo Sectesy. Momentálne mu v zostave sekundujú basgitarista Duzl, spevák Martin (Sectesy) a Dejvy postupne hľadá ďalších hudobníkov, ktorí by doplnili kompletnú zostavu.

Ak ste zvyknutí na Dejvyho melodické plné riffy v Sectesy, pri prvom deme SYMBTOMY sa stretnete s trochu inými postupmi, ktoré na nahrávke zvečnili: Štěpán za bicie (Mlynček na mak), Adis na bass gitare (Elysium), Frank (ex-Garbage Dispose), a čo je zaujímavejšie, dokonca aj kultové mená zo zahraničia, ako sú Ralf Hauber (Revel In Flesh), Jonny Pettersson (Wombbath) a Johan Jansson (Interment).

Je dnes viac ako náročné byť súčasťou undergroundovej scény, ale SYMBTOMY majú svoje plány jasné.  Dejvy hovorí: „Určite by som chcel doplniť zostavu, nacvičiť koncertný set, ísť na turné a budúci rok nahrať debutové CD ako skupina s plnou zostavou. “ Keďže Dejvy je hlavou Sectesy aj Symbtomy, bude zaujímavé sledovať, či nebude dochádzať ku kolíziam. To Dejvy komentoval nasledovne: „Sectesy končí, pokiaľ ide o tvorbu nového materiálu,“ hovorí Dejvy, „a kde sa Sectesy končí, začína aj SYMBTOMY, takže nedochádza k žiadnym hudobným treniciam. S Sectesy by som chcel nahrať„ rozlúčkové EP “, na ktorom som niekoľko rokov komponovaný materiál a rád by som dôstojne uzavrel túto kapitolu. “

Nie je žiadnym tajomstvom, že nielen prostredníctvom festivalu si symbolický tvorca riffov Dejvy plní svoje sny …„Najväčšie a najtajnejšie. Vďaka tomu vznikol Symbolic a pred časom aj SYMBTOMY. Už od začiatku bolo jasné, že v každej skladbe SYMBTOMY, ktorá sa kedy nahrá, bude hosť, ktorý mal historický prínos pre death metal. Momentálne vyberáme a oslovujeme spevákov, ktorí by sa mali objaviť na CD – je to neopísateľný pocit vrátiť sa do histórie ľuďom, ktorí sa podieľali na nahrávkach, ktoré zmenili a formovali váš život. Už teraz môžem sľúbiť, že sa skutočne máte na čo tešiť, pokiaľ ide o veľké mená. “ Aká je teda najväčšia výhoda nahrávky? „Sloboda … sloboda konečne môcť robiť to, čo milujem, s ľuďmi, ktorých milujem,“ dodal Dejvy.

Pôvodný plán kapely bol zabezpečiť výrobu, distribúciu a promo vlastnými silami, ale nakoniec sa IMMORTAL SOULS PRODUCTIONS dohodli so SYMBTOMY na spolupráci a bremeno mravčej práce sa presunie na label. Takže už čoskor sa môžete tešiť na tento určite zaujímavý počin. Pre viac informácií sledujte kapelu na ich FB a Immortal Souls Production na FB a ich webových stránkach

Text prebratý z anglického originálu

SYMBTOMY
Dejvy – guitar
Martin – vocals
Duzl – bass

Hostia:
Jonny Pettersson (WOMBBATH)
Johan Jansson (INTERMENT)
Ralf Hauber (REVEL IN FLESH)


Kontakt: symbtomy@symbolic.cz 

Viac informácií:
www.facebook.com/symbtomy 

www.slovakmetalarmy.sk
www.facebook.com/slovakmetalarmy
www.slovakmetalarmy.bandcamp.com 

DEMO

ENGLISH TEXT BELOW – TEXT BY SLOVAK METAL ARMY:

IMMORTAL SOULS PRODUCTIONS is proud to present SYMBTOMY’s debut recording, Demo #1.

SYMBTOMY is an old-school death metal formation created by Dejvy of Sectesy in order to build a full-fledged combo. Currently, he is seconded in the lineup by bassist Duzl and singer Martin (Sectesy), and Dejvy is gradually looking for other maniacs to complete a full lineup.

If you’re used to Dejvy’s melodic riffs full of graveyard elements in Sectesy, you can bury the stress, because the first SYMBTOMY demo is full of bleary procedures that were immortalized by the guests on the recording: Štěpán on drums (Poppy Seed Grinder), Adis on bass (Elysium), Frank (ex-Garbage Disposal) and, more interestingly, even by cult names from abroad, such as Ralf Hauber (Revel In Flesh), Jonny Pettersson (Wombbath) and Johan Jansson (Interment).

It is more than challenging to work in the underground scene today, but SYMBTOMY are already strong solid for future operation, which Dejvy commented as follows: „I would definitely like to complete the lineup, rehearse the concert set, go on a tour, and record the debut CD as a band with a full lineup next year.“

The signature of SYMBTOMY and Sectesy follows the same line, which fans of the genre have certainly noticed and are noticing. But isn’t there any friction between these names? Will it work in symbiosis? „Sectesy ends when it comes to creating new material,“ says Dejvy, „and where Sectesy ends, SYMBTOMY starts, so there can be no musical frictions. With Sectesy, I would like to record a ‚farewell EP,‘ on which I have composed material for several years, and I would like to close this chapter with dignity.“

It’s no secret that not only through the festival, Symbolic riff-maker Dejvy fulfill his dreams… „The biggest and most secret. Thanks to this, Symbolic was created and, some time ago, also SYMBTOMY. From the very beginning, it was clear that in every song of SYMBTOMY which will ever be recorded, there would be a guest whom I greatly appreciate for his historical contribution to death metal. We are currently selecting and addressing singers who should appear on the CD – it’s an indescribable feeling to go back in history to the people who took part in the recordings that changed and formed your life. I can already promise that you really have something to look forward to, in terms of big names.“ So, what’s the biggest advantage of the recording? „Freedom…the freedom to finally be able to do what I love with the people I love,“ added Dejvy.

The original plan of the band was to ensure production, distribution, and promo by their own forces, but in the end, IMMORTAL SOULS PRODUCTIONS agreed with SYMBTOMY to cooperate, and the burden of ant-work shifts to the label. Each process of birth of such a beautifully dead torso hides certain processes, and we all wait together for the production itself. Release the death metal demons!

SYMBTOMY lineup
Dejvy – guitar
Martin – vocals
Duzl – bass

Guests:
Jonny Pettersson (WOMBBATH)
Johan Jansson (INTERMENT)
Ralf Hauber (REVEL IN FLESH)

Band contact: symbtomy@symbolic.cz 

MORE INFO:
www.facebook.com/symbtomy 

www.slovakmetalarmy.sk
www.facebook.com/slovakmetalarmy
www.slovakmetalarmy.bandcamp.com 

Autor: Mrtvolka

Zdieľaj